chimxanh.net Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo

0

Dượng Tony xài smartphone

Ảnh minh họa không hề liên quan đến bài viết, để cho nó mát con mắt  Tony là người thuộc trường phái cổ điển, khá bảo thủ về công nghệ, nên xưa giờ ngoài...